Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z porozumieniem między Starostą Grójeckim a Wojewodą Mazowieckim, została podpisana umowa o przejęciu przez powiat grójecki spraw dotyczących zaproszeń dla cudzoziemców.
KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
Warszawa
Tel. 0-22 695-65-75
www.mazowieckie.pl

SPRAWA
Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej

PRZEDMIOT SPRAWY

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego

PODSTAWA PRAWNA:
o Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.),
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 546) w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. osobiście
o w Starostwie Powiatu w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec;
tel. 48 665 11 65 lub 665 11 20, pok. nr 23, godziny przyjęć: 8.00-16.00 (poniedziałek)
7:30-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat grójecki
2. w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Plac Bankowy 3/5, pok. nr 34, wejście B; godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek) (dokumenty składane w Kancelarii Głównej nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem)
3. pocztą na adres: ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
o wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
o dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
o w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów,
o kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego - oryginał do wglądu (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego; w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa),
o zgoda osoby posiadającej tytuł prawny na zameldowanie cudzoziemca,
o zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
o w przypadku składania wniosków i dokumentów przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do składania wniosku lub pełnomocnictwo do składania wniosku i oświadczeń woli oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo (17 zł na podane niżej konto z adnotacją: "opłata za pełnomocnictwo"),
o w przypadku, gdy zapraszającym jest instytucja, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS,
o w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca - udokumentowany nieprzerwany pobyt w Polsce przez co najmniej 5 lat.
Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W razie składania kopii dokumentów, należy przedstawić ich oryginały do wglądu. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
o kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał do wglądu,
o ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów lub kopia aktualnego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu - oryginał do wglądu,
o w przypadku karty podatkowej - zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
o dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ( tj. akt własności mieszkania, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
2. w przypadku osoby prawnej :
o kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu,
o dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
o dokumenty potwierdzające tytuł prawny do najmowego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
3. w przypadku stowarzyszenia:
o kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,
o dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
o dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna

OPŁATY :

27 zł przelewem na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”
Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:
Wydział Spraw Cudzoziemców
Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, tel. (022) 695 67 70, (022) 695 67 73
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
dni i godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 10:00–17:30
wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00
środa: nieczynne
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:
Zaproszenie odbiera osobiście osoba zapraszająca.

OPŁATY :
27 zł przelewem na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak
Wprowadził:Nieznany, data: 28.05.2004 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 04.02.2020 r., godz. 07.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2020 r., godz. 07.57Małgorzata WoźniakEdycja strony
17.01.2020 r., godz. 10.21Małgorzata WoźniakEdycja strony
17.01.2020 r., godz. 10.19Małgorzata WoźniakEdycja strony
18.01.2018 r., godz. 13.57Małgorzata WoźniakEdycja strony
18.01.2018 r., godz. 13.56Małgorzata WoźniakEdycja strony
15.12.2015 r., godz. 08.59NieznanyEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 09.34Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 09.31Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 09.30Adam PodemskiEdycja strony
05.05.2014 r., godz. 16.38NieznanyEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 09.37NieznanyEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 09.35NieznanyEdycja strony
26.11.2012 r., godz. 12.42NieznanyEdycja strony
28.05.2004 r., godz. 09.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 33609 razy.