Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Pełnomocnik starosty ds. organizacji pozarządowych
Łukasz Rejer
lukasz.rejer@grojec.pl
48 665 11 09
Biuro Promocji Powiatu, pok. 30a


Do zadań Pełnomocnika Starosty ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
1. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającym na terenie Powiatu Grójeckiego
2. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,
3. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4. reprezentowanie Starosty za jego zgodą na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
5. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
6. przeprowadzanie oraz koordynacja naboru ekspertów powoływanych do oceny merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza ze zorganizowanymi partnerami sektora pozarządowego w postaci reprezentacji terytorialnych i branżowych, związkami stowarzyszeń, organizacjami infrastrukturalnymi,
8. współpraca ze swoimi odpowiednikami w województwach, powiatach i gminach,
9. koordynacja prac nad opracowywaniem projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
10. sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
11. przygotowywanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i ich umieszczanie na stronie internetowej Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej,
12. inicjowanie współpracy organizacji z samorządem, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy,
13. podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych
i przygotowywanie instrumentów pomocy oraz przedstawianie ich Staroście,
14. przygotowywanie projektów uchwał rocznych i wieloletnich programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
15. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Grójeckiego i Rady Powiatu Grójeckiego dotyczących spraw związanych z organizacjami pozarządowymi,
16. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817),
17. wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami, których siedziba mieści się terenie powiatu,
18. wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad fundacjami, których siedziba mieści się na terenie powiatu,
19. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,
20. rozliczanie dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy
z dnia z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
21. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i przedstawianie ich wyników Staroście,
22. informowanie organizacji pozarządowych i pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
23. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz oddziałów stowarzyszeń działających na terenie Powiatu oraz innych spraw z tym związanych,
24. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych spraw z tym związanych,
25. przygotowywanie materiałów promujących współpracę samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi,


Osoby do kontaktu w sprawie ewidencjonowania stowarzyszeń:

Łukasz Rejer
Inspektor
Wydział Organizacyjny – Biuro Promocji Powiatu
Kontakt: 48 665 11 09
e-mail: lukasz.rejer@grojec.pl

Agnieszka Żukowska
Młodszy Referent
Wydział Organizacyjny – Biuro Promocji Powiatu
Kontakt: 48 665 11 09
e-mail: agnieszka.zukowska@grojec.pl


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Łukasz Rejer
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 05.12.2019 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 11.13Adam PodemskiZmiana przynależności strony
14.01.2020 r., godz. 08.15Małgorzata WoźniakEdycja strony
06.12.2019 r., godz. 13.40Małgorzata WoźniakEdycja strony
05.12.2019 r., godz. 13.01Małgorzata WoźniakEdycja strony
05.12.2019 r., godz. 12.58Małgorzata WoźniakEdycja strony
05.12.2019 r., godz. 12.57Małgorzata WoźniakEdycja strony
05.12.2019 r., godz. 12.54Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 1545 razy.