Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwały Rady

Wykaz uchwał przyjętych przez Radę Powiatu Grójeckiego.
Stanowienie aktów publicznoprawnych

Rada Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić:
a) co najmniej 5 radnych,
b) Przewodniczący Rady,
c) Klub radnych,
d) komisja Rady,
e) Zarząd powiatu.

Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.
Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może przedstawić Przewodniczącemu Rady projekt uchwały bezpośrednio przed sesją Rady Powiatu, bez zaopiniowania przez właściwą komisję Rady. Projekt takiej uchwały powinien zawierać obok elementów określonych w § 18 Regulaminu Obrad Rady Powiatu uzasadnienie pilnej potrzeby uchwalenia uchwały.


Projekt uchwały powinien zawierać:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
d) wskazanie organu lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie uchwały,
e) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła jej pokrycia.

Przewodniczący może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały do uzupełnienia, jeżeli zawiera błędy formalne.

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery podając cyframi rzymskimi numer sesji, a cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta.

Uchwały Rady ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Rejestr uchwał prowadzi starosta.

Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.

Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w pkt 3:
a) uchwałę budżetową,
b) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,
c) inne uchwały objęte zakresem działania izby.

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2003 r., godz. 16.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 11.15Adam PodemskiZmiana przynależności strony
30.06.2014 r., godz. 13.12NieznanyZmiana kolejności podlinków
02.10.2013 r., godz. 11.30NieznanyEdycja strony
05.06.2003 r., godz. 16.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 48465 razy.