Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu, które znajduje się z lewej strony ekranu. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie.

Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

Jeżeli do słowa lub wersu podłączona jest szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na pamięci lub dysku, bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.


Oprócz menu na stronie głównej znajdują się również następujące przyciski i zakładki:

- “Rejestr zmian” zawiera informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),

- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Adres witryny intenetowej powiatu umożliwia przejście na stronę informacyjną Powiatu Grójeckiego.

-Przycisk “Szukaj” umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.

- Przycisk “Statystyka BIP” – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,

Każda ze stron BIP zawiera wersję przeznaczoną do druku, którą można uzyskać poprzez kliknięcie w zakładkę “wersja do druku”.

Na dole każdej ze stron podane są informacje o dacie jej umieszczenia, ostatniej aktualizacji jak również ilości odwiedzin.

INFORMACJE OGÓLNE

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uwarunkowania prawne:

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz. U. 2007 nr 10 poz. 68).

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.

Prawo to obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy.
Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bipgrojec.pl


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Anna Matyjas
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2003 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 10.09Adam PodemskiZmiana przynależności strony
29.08.2016 r., godz. 11.24NieznanyEdycja strony
14.11.2013 r., godz. 09.44NieznanyEdycja strony
05.11.2012 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
05.06.2003 r., godz. 16.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 29835 razy.